فن آوری پوشش دهی شمال شرقی، یک دستگاه دولتی دیگر از TSD 850 PVD / PACVD را به تسهیلات Kennebunk اضافه کرده است. این چهارمین سیستم پوشش DLC با ظرفیت بزرگ به تسهیلات Kennebunk برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای پوششهای با کیفیت بالا DLC عرضه شده توسط NCT است. دستگاه سری TSD توسط شرکای ما، گروه HEF تولید شده و پوشش های DLC با کیفیت بالا با استفاده از فن آوری ثبت شده HEF ذخیره می شود. ماشین های TSD قادر به پوشاندن الماس PACVD مانند پوشش های کربنی و پوشش WCC (کربن کاربید تنگستن) در انواع متنوعی از زیربناها در دمای کمتر از 300